Dekatron Kitchen Timer

[Eschlaep] รวบรวมตัวจับเวลาครัวที่สวยงามนี้โดยใช้ Dekatron เราเห็นโครงการหลอดทุกชนิด แต่โครงการ Dekatron นั้นค่อนข้างหายาก สุนทรียศาสตร์ทั้งหมดนั้นค่อนข้างดีแม้ว่าเราจะถูกล่อลวงให้หาวิธีปกป้องวงจรแรงดันไฟฟ้าสูง

[ผ่าน Hack A Day Flickr Pool]